1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

    1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ดังนี้

          1) งานอำนวยการ ธุรการ สารบรรณ

               (1) งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ หนังสือมอบอำนาจของคณะผู้บริหาร

                (2) งานเลขานุการผู้บริหาร

                (3) งานธุรการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                (4) งานพิธี  รัฐพิธี  โครงการ งานปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ

                (5) งานลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                (6) งานบริหารงานจัดการบ้านเมืองที่ดี

                (7) งานประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                (8) งานจัดทำแผนอัตรากำลัง/แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                (9) งานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี,รายจ่ายเพิ่มเติมสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                (10) งานดำเนินการควบคุมภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                (11) งานป้องกัน ควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ

                (12) งานจัดทำทะเบียนคุมวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                (13) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          2) งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

                (1) งานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและพัสดุ ครุภัณฑ์

                (2) งานดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

                (3) งานจัดทำรายการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                (4) งานจัดทำฎีกาของสำนักปลัด อบจ.

                (5)งานควบคุมเบิก-จ่ายพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักปลัด อบจ.

                (6) งานอนุมัติเบิก-จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ยืมเงินทดรองจ่าย  ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์ของสำนักปลัด อบจ.

                (7) งานจัดทำบัญชีเงินเดือนค่าตอบแทนของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างสำนัก อบจ.

                (8) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          3) งานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่ดังนี้

                (1) งานธุรการผู้บริหาร

                (2) งานประชุมของผู้บริหาร

                (3) งานขออนุญาตไปราชการขออนุมัติ  เบิกจ่ายเงิน การยืมเงินในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารและคณะ

                (4) งานควบคุมโทรศัพท์ โทรสาร เครื่องมือสื่อสารของผู้บริหารและผู้ติดตาม

                (5) งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

           4) งานอาคารสถานที่  มีหน้าที่ดังนี้

                 (1) งานจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนักปลัด อบจ.

                 (2) งานกำกับดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่และยานพาหนะส่วนกลางของสำนักปลัด อบจ.

                 (3) งานดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการบ้านพักข้าราชการ อบจ.

                 (4) งานจัดการและบำรุงรักษาไฟฟ้า  แสงสว่างและระบบน้ำประปาหรือระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของ อบจ.

                 (5) งานจัดสถานที่งานรัฐพิธี งานราชพิธีและงานทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม

                 (6) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและทรัพย์สินของ อบจ.

                 (7) งานเบิกจ่ายสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่นของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                 (8) งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     1.2  ฝ่ายนิติการ  มีหน้าที่ ดังนี้

                 (1) งานตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเก็บรักษาที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

                 (2) งานจัดทำนิติกรรมสัญญา

                 (3) งานร้องทุกข์ ร้องเรียน จังหวัดชัยภูมิ

                 (4) งานให้บริการด้านวิชาการแก่ส่วน ราชการ และหน่วยงานเกี่ยวข้องกับ   ระเบียบราชการหนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรี

                 (5) งานรับผิดชอบเรื่องการติดตามผล   ความคืบหน้า การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง    ที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

                 (6) งานประสานงานกับพนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ  พนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต  พนักงานอัยการคดีปกครอง

                 (7) งานเปรียบเทียบปรับคดีละเมิด ข้อบัญญัติ

                 (8) งานจัดทำคำสั่งต่างๆและหนังสือสั่งการ

                  (9) งานร่างสัญญาและการบริหารสัญญา

                  (10) งานดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการทางปกครอง

                   (11) งานเตรียมการระวังข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

                   (12) งานให้คำปรึกษาและความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

                   (13) งานให้คำปรึกษาและความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

                   (14) งานแจ้งเวียนระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ

                    (15) งานประเมินประสิทธิภาพของ    อบจ. ชัยภูมิ

                    (16) งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

                    (17) งานตรวจสอบข้อกฎหมายในการมอบอำนาจผู้บริหารให้ถูกต้อง

                    (18) งานประเมินคุณธรรมและความ  โปร่งใส

                    (19) งานจัดทำแผนป้องกันการทุจริต  และประพฤติมิชอบ

                     (20) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้  รับมอบหมาย

     1.3 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีหน้าที่ดังนี้

                     (1) งานรักษาความสงบ เรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน

                     (2) งานประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงาน

                     (3) งานบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณะ  ข่าวสารของทางราชการ

                     (4) งานส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว

                     (5) งานปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว

                     (6) งานบริการข้อมูล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกในเบื้องต้น

                     (7) งานบำรุงและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

                     (8) งานสนับสนุน ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม ชมรมต่าง ๆ

                     (9) งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว  สถานบริการ ร้านอาหาร โรงแรมที่พักให้เป็นปัจจุบัน

                     (10) งานจัดทำวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

                      (11) งานจัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบจ.ชัยภูมิ

                      (12) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย