8. กองพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

        8.1 ฝ่ายพัสดุ

                 (1) งานจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

                 (2) งานจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์

                 (3) งานให้บริการด้านวิชาการพัสดุ

                 (4) งานจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการอุดหนุน เฉพาะกิจ

                 (5) งานจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป

                 (6) งานรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

                 (7) งานจัดซื้อจัดจ้างตามงบกลางประเภทเงินสำรองจ่าย

                 (8) งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

                 (9) งานจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างราย  ไตรมาส

                (10) งานจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อนการขออนุมัติจำเป็นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ตัดยอดก่อนจ่าย)

                (11) งานควบคุมการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ /พนักงานจ้างฝ่ายพัสดุ

                (12) งานระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-LAAS

                (13) งานลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  (E-GP)

                (14) งานโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อนการขออนุมัติจำเป็นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตัดยอดก่อนจ่าย)

                (15) งานควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการ /พนักงานจ้างฝ่ายพัสดุ

                (16) งานจัดเก็บรักษาระเบียบข้อกฎหมายข้อบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ

                (17) งานจัดทำคำสั่ง                 (18) งานเก็บรักษาทรัพย์สินชำรุดที่แต่ละกองส่งคืน