5. กองช่าง

 

      5.1 ฝ่ายสำรวจ มีหน้าที่ดังนี้

             1) งานสำรวจถนนและสะพาน 

                   (1) งานจัดทำแผนงานการสำรวจโครงการ  ต่าง ๆ ตามแผนงานประจำปี พร้อมทั้งประมาณราคา งบประมาณในการสำรวจ   ถนนและสะพาน

                    (2) งานวางแผน กำหนดขั้นตอน วิธีการสำรวจ เพื่อการออกแบบโครงการให้สำเร็จตาม เป้าหมายถูกต้องตามหลักวิชาการ

                    (3) งานควบคุม บริหารผู้ใต้บังคับบัญชางบประมาณ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะที่ใช้ในการดำเนินงานสำรวจถนน และสะพาน

                    (4) งานดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินอุปกรณ์ในด้านการสำรวจ เช่น เครื่องมือสำรวจ กล้อง  สำรวจ เครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นต้น

                    (5) งานรายงานผลการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน ประจำปี

                    (6) งานให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนด้านการสำรวจแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ

                    (7) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             2) งานสำรวจแหล่งน้ำ

                   (1) งานจัดทำแผนงานการสำรวจโครงการต่างๆ  ตามแผนงานประจำปีพร้อมทั้งประมาณราคางบประมาณในการสำรวจแหล่งน้ำ

                   (2) งานวางแผนกำหนดขั้นตอนวิธีการสำรวจเพื่อการออกแบบ โครงการแหล่งน้ำให้สำเร็จตามเป้าหมายถูกต้องตามหลักวิชาการ

                   (4) งานดูแลรักษาทรัพย์สินอุปกรณ์ในด้านการสำรวจ เช่น เครื่องมือสำรวจ กล้องสำรวจ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

                   (5) งานรายงานผลการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน ประจำปี

                   (6) งานให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนด้านการสำรวจแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ

             3) งานทดสอบวัสดุ

                   (1) งานทดสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุและคุณภาพ

                   (2) งานทดสอบด้านวิศวกรรม

                   (3) งานทดสอบวัสดุเพื่อกำหนดมาตรฐานงาน ด้านช่าง

                   (4) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

      5.2 ฝ่ายออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา  มีหน้าที่ดังนี้

             1) งานออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคา

                   (1) งานวางแผน กำหนดขั้นตอน วิธีการออกแบบ และประมาณการโครงการต่าง ๆ  ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

                   (2) งานดำเนินการออกแบบให้ได้มาซึ่งรูปแบบ รายการต่าง ๆ ประกอบแบบ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

                   (3) งานคำนวณประมาณราคาค่าก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วน ด้วยความละเอียดรอบคอบให้ได้มาซึ่งราคาค่าก่อสร้างเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี

                   (4) งานดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์และโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบและประมาณการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ พล๊อตร์เตอร์และเก็บรักษารายการประมาณการ

                   (5) งานรายงานผลการปฏิบัติงาน เขียนแบบ ประจำปี

                   (6) งานให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนด้านการเขียนแบบแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ

                   (7) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

             2) งานเขียนแบบ 

                   (1) งานวางแผน กำหนดขั้นตอน วิธีการเขียนแบบโครงการต่าง ๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

                   (2) งานดำเนินการเขียนแบบให้ถูกต้องครบถ้วน ละเอียดรอบคอบตามหลักวิชาการ ให้ได้มาซึ่งแบบแปลนก่อสร้าง  เพื่อจัดทำ งบประมาณประจำปี

                   (3) งานดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน  อุปกรณ์และโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ พล๊อตร์เตอร์ และเก็บรักษาแบบแปลน

                   (4) งานรายงานผลการปฏิบัติงานเขียนแบบประจำปี

                   (5) งานให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนด้านการเขียนแบบแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ

                   (6) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

             3) งานวิชาการ

                   (1) งานให้คำปรึกษา แนะนำวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา

                   (2) งานจัดทำแผนประจำปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.ชัยภูมิ

                   (3) งานรวบรวมข้อมูล แผนงาน โครงการจัดทำร่างงบประมาณประจำปีของกองช่าง

                   (4) งานจัดทำมาตรฐานการกำหนดราคาวัสดุอุปกรณ์และอัตราค่าจ้างแรงงานก่อสร้าง

                    (5) งานจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงข่ายงาน   สาธารณูปโภค

                   (6) งานจัดพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองประมาณการ รายละเอียดราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน สะพานบล็อก แหล่งน้ำ และประเภทโครงสร้างงานอาคาร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น

                   (7) การจัดพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองประมาณการรายละเอียดราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน สะพาน บล็อก แหล่งน้ำและประเภทโครงสร้างงานอาคาร เพื่อจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี

                   (8) งานจัดพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองประมาณการรายละเอียดราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน สะพาน บล็อก แหล่งน้ำและประเภทโครงสร้างงานอาคาร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง

                   (9) งานจัดพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองประมาณการรายละเอียดราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน สะพาน บล็อก แหล่งน้ำ และประเภทโครงสร้างงานอาคาร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                  (10) งานจัดพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองประมาณการรายละเอียดราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง พนังกั้นน้ำชีฝั่งซ้ายและ  ฝั่งขวาตามงบประมาณเงินกู้ธนาคาร  ออมสิน

                   (11) งานพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองประมาณการ รายละเอียดราคาค่าก่อสร้างถนนและก่อสร้างสะพาน คสล.ตามงบประมาณเงินธนาคารออมสินหกร้อยล้านบาท

                   (12) งานจัดพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง คสล.บล๊อก งานโครงสร้างอาคาร เพื่อประสานกองพัสดุฯ ดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้างตามระเบียบงานพัสดุ

                    (13) งานพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้างโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 ชันษา

                    (14) งานจัดพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงเรียนถ่ายโอนในสังกัด

                    (15) งานจัดพิมพ์ ตรวจสอบ กลั่นกรองรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้างถนน เข้าแหล่งท่องเที่ยว ลานกีฬา ต่อต้าน ยาเสพติด ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร อัฒจรรย์สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ

 

      5.3  ฝ่ายผังเมืองและสิ่งแวดล้อม          มีหน้าที่ดังนี้

             1) งานผังเมือง

                   (1) งานวางผังเมืองรวมจังหวัดและการให้การสนับสนุนในการจัดทำผังเมืองเฉพาะแก่ท้องถิ่น

                   (2) งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกด้านการผังเมืองแก่ประชาชน เอกชนและส่วนราชการ

                   (3) งานกำกับและติดตามสถานภาพระบบบริการพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

                   (4) งานสำรวจ วิเคราะห์ ศึกษาด้านประสิทธิภาพการใช้ผังเมือง

                   (5) งานผังเมือง

                   (6) งานบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             2) งานสิ่งแวดล้อม 

                   (1) งานดูแลสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า

                    (2) งานดูแลปรับปรุงทัศนียภาพภายในบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด

                    (3) งานพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการขุดลอก หนองน้ำ คลองธรรมชาติการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำ

                    (4) งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษา โรงสูบน้ำและคลองส่งน้ำ

                    (5) งานจัดทำแผน/โครงการแก้ไขปัญหา     ภัยแล้งในพื้นที่อย่างยั่งยืน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ

                    (6) งานจัดเก็บเงินค่าบริการสูบน้ำและนำส่งเงินกองคลัง

                    (7) งานติดตามตรวจสอบป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                    (8) งานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศและเสียงตามหลักวิชาการและดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

                    (9) งานสำรวจ  ออกแบบและก่อสร้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบการกำจัดขยะมูลฝอย

                    (10) งานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการในการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำแก่ราษฎรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

                    (11) งานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการพัฒนาลุ่มน้ำและน้ำต้นทุนอื่น ๆ

                    (12) งานรับส่งหนังสือฝ่ายผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

                    (13) งานจัดทำรายงานการควบคุมภายในฝ่ายผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

                    (14) งานจัดทะเบียนทรัพย์สินฝ่ายผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

                    (15) งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยภูมิ*

                    (16) งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อบริการประชาชน*

                    (17) งานสำรวจการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ*

                    (18) งานสำรวจประมาณราคา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน*

                    (19) งานกำกับดูแลให้ความรู้ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่*

                    (20) งานดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเสา HIGH MAST และระบบไฟฟ้าภายในอาคาร*

                    (21) งานจัดทำโครงการประชาคมต่าง ๆ เกี่ยวกับงานแหล่งน้ำ

                    (22) งานรายงานการใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

                    (23) งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่าย

                    (24) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

      5.4  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่ดังนี้

             1) งานการโยธา 

                   (1) งานดูแล ปรับปรุง และบำรุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา และสวนสาธารณะ

                   (2) งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในอาคาร สวนสาธารณะ สนามกีฬาและทางสาธารณะ

                   (3) งานจัดสถานที่สำหรับจัดงานรัฐพิธี งานวันนักขัตฤกษ์ งานประเพณีและงานอื่น ๆ

                   (4) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

             2) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                   (1) งานจัดทำแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล  สภาพภูมิประเทศสิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นสาเหตุเกิดสาธารณภัย

                    (2) งานดำเนินการประสานงานหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการกู้ภัยเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

                    (3) งานจัดทำแผนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์  เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    (4) งานวางแผนและบริหารเครื่องจักรกล  งานซ่อมบำรุงและควบคุมการปฏิบัติการ  ของเครื่องจักรกล และยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    (5) งานจัดให้มีความปลอดภัยการจราจรและขนส่งในทางหลวง ชนบทที่อยู่ในความ รับผิดชอบ

                    (6) งานขุดเจาะบ่อบาดาล การพัฒนาและซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล งานวางแผนการใช้การควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลชุดพัฒนาบ่อบาดาล

                    (7) งานตรวจตราให้คำแนะนำแก่อาคารที่มีความเสี่ยงภัย 9 ประเภท ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542

                    (8) งานให้การสนับสนุนการตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการเพื่อป้องกันอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยและชุมชนต่าง ๆ ในด้านวิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)

                    (9) งานติดตามประสานงาน ประเมินสถานการณ์ความรุนแรง เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย

                    (10) งานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยพร้อมประสานงานจังหวัดอื่นเพื่อรวมกันให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบบูรณาการ

                    (11) งานรายงานผลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    (12)งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

      5.4  ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง  มีหน้าที่ดังนี้

             1) งานก่อสร้าง

                   (1) งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างโดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทำเอง เช่น แผนการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลูกรังและหินคลุกแผนการก่อสร้าง ถนนลาดยาง งานก่อสร้าง ฝาย  อ่างเก็บน้ำหรืออาคารประเภทอื่น ๆแผนงานอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

                   (2) งานจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายงานทางด้านก่อสร้าง ทางน้ำและทางบก โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำเอง และการประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน

                   (3) งานจัดวางอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำและกำกับดูแล การปฏิบัติงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและหลักวิชาการ

                   (4) งานขออนุญาตใช้และรายงานการใช้เครื่องจักรกล โครงการจัดทำเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

                   (5) งานให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องจักรกลแก่ราษฎรและหน่วยงานอื่นที่ร้องขอ

                   (6) งานเบิก-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการจัดทำเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

                   (7) งานรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือนและสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานทุก 6 เดือน

                   (8) งานดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้และทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานพร้อมทั้งรายงานทรัพย์สินประจำปีตามระเบียบพัสดุฯ

                   (9) งานให้คำปรึกษา แนะนำ และให้การสนับสนุนการก่อสร้างทางด้านเทคนิค วิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ

                  (10) งานควบคุม ติดตาม ประสานงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล โครงการจัดทำเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

                  (11) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

             2) งานซ่อมบำรุง  มีหน้าที่ ดังนี้

                   (1) งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุง  โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำเอง เช่น แผนการซ่อมบำรุงถนนผิวจราจรลูกรังและหินคลุก แผนการบำรุงรักษาทางลาดยาง งานซ่อมบำรุงรักษา ฝาย อ่างเก็บน้ำหรืออาคารประเภทอื่น ๆ แผนงาน ช่วยเหลือด้านสาธารณภัยและได้รับการร้องขอและแผนงานอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

                   (2) งานจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายงานทางด้านซ่อมบำรุง ทางน้ำและทางบกโดยใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำเอง และการประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ

                   (3) การวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและกำกับดูแลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานและหลักวิชาการ

                   (4) งานขออนุญาตใช้และรายงานการใช้เครื่องจักรกล โครงการจัดทำเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

                   (5) การเบิก-จ่าย และรายงานการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการ

                   (6) งานรวบรวมจัดทำประวัติโครงการซ่อมบำรุงทางด้านวิศวกรรมโยธา เช่น ประวัติการบำรุงรักษาทาง ประวัติการพัฒนาแหล่งน้ำและงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

                   (7) งานรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานทุกเดือน และสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานทุก 6 เดือน

                  (8) งานดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานพร้อมทั้งรายงานทรัพย์สินประจำปีตามระเบียบพัสดุฯ

                  (9) งานให้คำปรึกษา แนะนำและให้การสนับสนุนการซ่อมบำรุงทางด้านเทคนิค วิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ

                  (10) งานควบคุม ติดตาม ประสานงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลโครงการจัดทำเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

                  (11)งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

      5.6  ฝ่ายเครื่องกล  มีหน้าที่ดังนี้

             1) งานควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ 

                   (1) งานจัดทำแผนงานวิศวกรรมเครื่องกลประจำปี

                   (2) งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี(3) งานเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

                   (4) งานจัดทำสถิติทะเบียนประวัติ การซ่อมเครื่องจักรกลงานตรวจสอบ วิเคราะห์สรุปรายงาน หาสาเหตุการชำรุดของเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

                   (5) งานประมาณราคาค่าซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

                   (6) งานทดสอบสภาพเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

                    (7) งานควบคุมและรายงานการใช้เครื่องจักรและยานพาหนะ

                    (8) งานจัดทำแผนการจัดหา จัดซื้อพัสดุเครื่องจักรกลและงานพาหนะประจำปี

                    (9) งานดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุจัดทำใบสั่งซื้อใบแจ้งซ่อม ใบประมาณการราคา ใบเบิกวัสดุและอะไหล่คงคลัง

                    (10) งานดำเนินการซื้อวัสดุและงานจ้างซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

                    (11) งานตรวจสอบและรายงานพัสดุคงเหลือและเสื่อมสภาพประจำปี

                    (12) งานควบคุมตัดยอดเงิน โอนงบประมาณค่าซ่อมและค่าวัสดุเครื่องจักรกล

                    (13) งานจัดเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษา  เพื่อทำสถิติต่าง ๆ ของเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

                    (14) งานควบคุมการเบิก-จ่าย เครื่องมือซ่อมในห้องเครื่องมือและทำใบเบิก-จ่าย

                   (15) งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและสรุปผลรายงานการปฏิบัติงานประจำปี

                    (16) งานให้ความช่วยเหลือราษฎรและหน่วยงานอื่นที่ร้องขอ

                    (17) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

             2.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

                   (1) งานจัดทำแผนงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะภายใน      โรงซ่อม

                   (2) งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะตามกำหนดเวลา

                   (3) งานตรวจสอบสาเหตุอาการชำรุดของเครื่องจักรกลและยานพาหนะภาคสนามก่อนซ่อม

     5.7 ฝ่ายทะเบียนและธุรการ  มีหน้าที่ดังนี้

             1) งานธุรการ  

                   (1) งานรับส่งหนังสือ หรือเอกสาร

                   (2) งานจัดทำหนังสือเอกสารพร้อมทั้งขออนุมัติทำลายตามระเบียบงานสารบรรณ

                   (3) งานรวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการ จัดทำร่างงบประมาณประจำปีของกองช่าง

                   (4) งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของธุรการ

                   (5) งานรวบรวมจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ

                   (6) งานทะเบียนคุมการลาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของกองช่าง

                   (7) งานจัดทำทะเบียนคุมการไปราชการของ กองช่าง

                   (8)งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

             2) งานการเงิน

                   (1) งานขออนุมัติเบิกจ่ายงบตั้งจ่ายของกอง

                   (2) งานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือน เงินตกเบิกเงินอื่นใดด้านเงินเดือน

                   (3) งานตัดยอดเงินรอเบิกจ่าย

                  (4) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

                   (5) งานวางฎีกาเบิกจ่ายเงินและส่งใช้เงินยืมต่าง ๆ ของกอง

                   (6) งานจัดทำแผนงานและงบประมาณ

                   (7) งานจัดทำรายการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

                   (8) งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของกอง

                   (9) งานจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินโดยลงระบบ e-laas

             3) งานพัสดุ

                   (1) งานวางแผนจัดหาพัสดุ

                   (2) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

                   (3) งานจัดทำจัดหาพัสดุ

                   (4) งานเสนอของบประมาณจัดหาพัสดุ

                   (5) งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์

                   (6) งานตรวจสอบพัสดุคงเหลือ

                   (7) งานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

                   (8) งานจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติ งบประมาณ

                   (9) งานจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์

                   (10) งานใช้บริการวิชาการด้านพัสดุ

                   (11) งานจัดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

                   (12) งานจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณตามโครงการ

                   (13) การขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามข้อบัญญัติ(14) งานตัดยอดเงินงบประมาณ

                   (15) งานวางฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง

                   (16) งานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

             4) งานทรัพย์สิน

                   (1) งานซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน

                   (2) งานจัดทำทะเบียนคุ้มพัสดุ ครุภัณฑ์

                   (3) งานขออนุมัติซ่อมแซมพัสดุและทรัพย์สิน

                   (4) งานส่งซ่อมพัสดุและทรัพย์สิน

                   (5) งานจัดทำฎีกาซ่อมแซมทรัพย์สิน

                   (6) งานตัดยอดเงินงบประมาณ

                    (7) งานวางฎีกาซ่อมแซมทรัพย์สิน

                    (8) งานเบิกจ่ายสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

                    (9) งานประสานปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

                    (10) งานตัดยอด/จัดทำฎีกา/วางฎีกา สั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

                    (11) งานปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล

                    (12) งานติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี

                    (13) งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี

                    (14) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย