ผู้บริหาร


นายมนตรี ชาลีเครือ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 


นายมณเฑียร เลิศรัฐการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 1

 นายสุนันท์  ชาลีเครือ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 2

 

นายวรเทพ เด่นวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 3

 

นางสาวปาริชาติ  ชาลีเครือ
ประธานคณะทำงานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 

นายวิรชัย โรยนรินทร์
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

 

นายวิธิวัสส์ ภูชัสส์วุฒิกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

นายเสี่ยศักดิ์ ประเสริฐศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

นายนคร กรมแสง
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 

วุฒิสรรค์ ศรีวิเศษ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

 

นายสิทธิศักดิ์  ป้องประทุม

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

คุยกับนายก อบจ.
นายมนตรี ชาลีเครือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
"การจะพัฒนาชัยภูมิต้องเริ่มจากการทำให้พี่น้องชาวชัยภูมิมีความสุข"
วิสัยทัศน์ อบจ.
เมืองน่าอยู่ อู่พลังงาน
ดินแดนแห่งการท่องเที่ยว
กีฬาเด่น เน้นการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม