<img alt=\"\\&quot;\\&quot;\" data-cke-saved-src=\"\\\" src=\"\\&quot;/uploads/images/UserIcon%2813%29.png\\&quot;\" style=\"\\&quot;height:200px;\" width:200px\\\"=\"\">\"\"

คุยกับนายก อบจ.
นายมนตรี ชาลีเครือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
"การจะพัฒนาชัยภูมิต้องเริ่มจากการทำให้พี่น้องชาวชัยภูมิมีความสุข"
วิสัยทัศน์ อบจ.
เมืองน่าอยู่ อู่พลังงาน
ดินแดนแห่งการท่องเที่ยว
กีฬาเด่น เน้นการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม