ผู้บริหาร

\"\"
นายมนตรี ชาลีเครือ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 


\"\"

นายสุนันท์  ชาลีเครือ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 2

 

\"\"

นายวรเทพ เด่นวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 3

 

\"\"

นางสาวปาริชาติ  ชาลีเครือ
ประธานคณะทำงานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 

\"\"

นายวิรชัย โรยนรินทร์
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

 

\"\"

นายวิธิวัสส์ ภูชัสส์วุฒิกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

\"\"

นายเสี่ยศักดิ์ ประเสริฐศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

\"\"

นายนคร กรมแสง
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 

\"\"

วุฒิสรรค์ ศรีวิเศษ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

 

\"\"

นายสิทธิศักดิ์  ป้องประทุม

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

 
 
 
คุยกับนายก อบจ.
นายมนตรี ชาลีเครือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
"การจะพัฒนาชัยภูมิต้องเริ่มจากการทำให้พี่น้องชาวชัยภูมิมีความสุข"
วิสัยทัศน์ อบจ.
เมืองน่าอยู่ อู่พลังงาน
ดินแดนแห่งการท่องเที่ยว
กีฬาเด่น เน้นการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม