7. กองสวัสดิการสังคม

      7.1  ฝ่ายพัฒนาสังคม  มีหน้าที่ดังนี้

                1) งานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

                       (1) งานจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

                       (2) งานจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

                       (3) งานจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ

                       (4) งานจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ

                       (5) งานบูรณาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมกับส่วนราชการอื่นที่  เกี่ยวข้อง

               2) งานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

                       (1) งานจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ

                       (2) งานจัดทำฐานข้อมูลคนพิการ

                       (3) งานสร้างเครือข่ายของคนพิการ

                       (4) งานบูรณาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

               3) งานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสตรี

                       (1) งานส่งเสริมอาชีพให้กับองค์กรสตรี

                       (2) งานจัดทำฐานข้อมูลองค์กรสตรี

                       (3) งานพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี

                       (4) งานบูรณาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสตรีร่วมกับการส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

                       (5) งานสร้างเครือข่ายขององค์กรสตรี

               4) งานส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา  คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

                       (1) งานฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชน

                       (2) งานจัดทำฐานข้อมูลเด็กและเยาวชน

                       (3) งานบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

                       (4) งานสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในเขต  พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

               5) งานศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

                       (1) งานจัดกิจกรรม/โครงการของ   ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

                       (2) งานบรูณาการร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

               6) งานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

                       (1) งานจัดกิจกรรม/โครงการของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

                       (2) งานจัดกิจกรรมการ/โครงการของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.)

                       (3) งานบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

               7) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนดำเนินงาน กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                       (1) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                       (2) งานจัดทำแผนดำเนินงานของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

               8) งานธุรการ

                       (1) งานจัดทำ ทะเบียนรับ ทะเบียนส่ง

                       (2) งานจัดทำรายงานการประชุม

                       (3) งานจัดทำหนังสือภายนอกภายใน

                       (4) งานจัดรวบรวมเอกสาร

               9) งานดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ทางราชการ

                       (1) งานดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ทางราชการของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                       (2) งานจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ทางราชการของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                       (3) งานจัดทำสมุดขออนุญาตใช้รถยนต์ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

               10) งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                       (1) งานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาชน

                       (2) งานส่งเสริมด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์

                       (3) งานส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัว

                       (4) งานส่งเสริมทางวิชาการและการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

                       (5) งานส่งเสริมและพัฒนาด้านการให้บริการสาธารณสุข

                       (6) งานส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ด้านการดูแลและตรวจสุขภาพเบื้องต้น

                       (7) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

               11) งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ

                       (1) งานจัดทำแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานกองทุน

                       (2) งานเบิกจ่ายเก็บรักษาและนำฝาก  เงินกองทุนฯ

                       (3) งานติดต่อและประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯประจำปี

                       (4) งานจัดทำ จัดพิมพ์ บันทึกเสนอและติดตามเอกสารงานกองทุนฯ

                       (5) งานควบคุมและตรวจสอบเอกสาร/สมุดคุมงบประมาณ คุมฎีกาเบิกจ่าย เลขที่คำสั่ง เลขที่สัญญาจ้าง เลขที่เงินยืมและเอกสารการเงินที่เกี่ยวข้อง

                       (6) งานจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณของ  กองทุนฯ

                       (7) งานเบิกจ่าย จัดทำประชุม ส่งใช้เงินยืมการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการบริหารกองทุนฯ

                       (8) งานสรุปรายงานการประชุม

                       (9) งานจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขอ

                       (10) งานรายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯรายเดือนรายไตรมาสและรายปี

                       (11) งานจัดจ้างพนักงานกองทุนฯ

                       (12) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

               12) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                       (1) งานจัดทำงานนโยบายของผู้บริหาร 

                       (2) ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

      7.2 ฝ่ายส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่ดังนี้

               1) งานส่งเสริมพัฒนาองค์กรประชาชน

                       (1) งานสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรประชาชน

                       (2) งานส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนและเครือข่ายต่าง ๆ

                       (3) งานสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร ประชาชน

                       (4) งานสนับสนุนการรวมตัวขององค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ

               2) งานฝึกอาชีพให้แก่ราษฎรทั่วไป

                       (1) งานรวบรวมคำร้องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการเสนอขออนุมัติงบประมาณ

                       (2) งานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการดำเนินงานตามโครงการ

                       (3) งานเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

                       (4) งานจัดหาวิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

                       (5) งานจัดหาวัสดุสาธิตในการประกอบการ  ฝึกอาชีพ

                       (6) งานจัดระยะเวลาในการฝึกอาชีพให้กับราษฎร

                       (7) งานกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

                       (8) งานติดตามประเมินผล

               3) งานฝึกอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

                       (1) งานรวบรวมคำร้องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการเสนอของอนุมัติงบประมาณ

                       (2) งานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางการทำงาน

                       (3) งานประมาณการงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ

                       (4) งานเขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

                       (5) งานจัดหาวิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

                       (6) งานจัดหาวัสดุสาธิตในการประกอบการฝึกอาชีพ

                       (7) งานจัดระยะเวลาในการฝึกอาชีพให้กับราษฎร

                       (8) งานกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามโครงการ

                       (9) งานติดตามประเมินผลโครงการ

               4)  งานสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนากลุ่มอาชีพ

                       (1) งานจัดทำแบบสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

                       (2) งานสำรวจอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

                       (3) งานสำรวจความต้องการอาชีพของประชาชน

                       (4) งานสำรวจอาชีพที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่

               5) งานประชาสัมพันธ์โครงการ

                       (1) งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

                       (2) งานรวบรวมเอกสาร ภาพถ่าย และสิ่งที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์   โครงการ

               6)  งานทะเบียนคุมปราชญ์ชาวบ้าน

                       (1) งานสำรวจปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

                       (2) งานแยกประเภท หมวดหมู่กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน

               7)  งานทะเบียนคุมกลุ่มอาชีพ

                       (1) งานจัดทำทะเบียนคุมกลุ่มอาชีพ

                       (2) งานจัดแยกหมวดหมู่ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตามที่สำรวจและมีการลงทะเบียน

                       (3) งานบันทึกเอกสาร

               8)  งานทะเบียนคุมโครงการ

                       (1) งานจัดพิมพ์เอกสาร

                       (2) งานรวบรวมโครงการที่ดำเนินการแล้ว

                       (3) งานแยกกลุ่มโครงการตามหมวดหมู่ขอโครงการ

               9)  งานการเงิน การบัญชี

                       (1) งานโอนเงินงบประมาณ

                       (2) งานจัดทำฎีกาเบิก-จ่าย

                       (3) งานกำหนดการแบ่งหมวดหมู่ในการจัดทำแฟ้มภาพ

               10) งานติดตามประเมินผลโครงการ

                       (1) งานจัดทำเอกสารประกอบการติดตามประเมินผล

                       (2) งานรวบรวมเอกสารในการติดตามประเมินผล

                       (3) งานประมวลผลโครงการ

                       (4) งานแปรผลโครงการ

                       (5) งานสรุปและการอภิปรายผล

                       (6) งานจัดทำรูปเล่มจากการติดตามประเมินผล

                       (7) งานเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการต่อผู้บริหาร

                       (8) งานแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน

               11) งานตรวจสอบภายใน

                       (1) การควบคุมภายใน

               12) งานส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)

                        (1) งานส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า

               13) งานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

                       (1) งานสำรวจอาชีพด้านการเกษตรของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

                       (2) งานสำรวจความต้องการอาชีพด้านการเกษตรของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

                       (3) งานติดต่อประสานงานในการขอข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล/เอกสารงานด้านการเกษตร

                       (4) งานแยกประเภทความต้องการอาชีพด้านการเกษตร

                       (5) งานจัดทำทะเบียนคุมเก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบัน

                       (6) งานรวบรวมคำร้องจาก อปท.อื่น ในการเสนอขอ งบประมาณด้านการเกษตร

                       (7) งานเตรียมเอกสารข้อมูลประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางการทำงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

                       (8) งานรวบรวมและจัดทำรายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร

                       (9) งานจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

                      (10) งานวางแผนและแนะนำการผลิตให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย

                       (11) งานให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรให้เกษตรกรและผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์

             (4) งานศึกษา รวบรวม ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาด้านพืชด้านพฤกษาศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ

             (5) งานศึกษา รวบรวม ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาพืช

             (6) งานปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืชและสัตว์

             (7) งานให้ความรู้ในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ

             (8) งานให้ความรู้ด้านการผลิตสารบำรุงพืช  เช่น ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์และอื่น ๆ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร

             (9) งานศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดิน ด้านการอนุรักษ์ ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน

             (10) งานแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน

             (11) งานศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านหม่อนไหมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตผ้าไหม

             (12) งานให้บริการวิชาการทางการเกษตรในการควบคุมโรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การป้องกันกำจัดที่เหมาะสม

             (13) งานร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ

               15)  งานธุรการ

                       (1) งานรับส่งหนังสือภายในฝ่าย

                       (2) งานโต้ตอบหนังสือภายใน/ภายนอก

               16)  งานอื่น ๆ

                       (1) งานรับมอบเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทน

                       (2) งานเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรม

      7.3  ฝ่ายสวัสดิการสังคมสงเคราะห์    มีหน้าที่ดังนี้

               1) งานสังคมสงเคราะห์

                       (1) งานสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

                       (2) งานสังคมสงเคราะห์คนพิการ

                       (3) งานสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

                       (4) งานสังคมสงเคราะห์ ผู้ยากไร้ /ผู้ด้อยโอกาส

                       (5) งานสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

                       (6) งานสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทาง      สังคม

               2) งานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ

                       (1) งานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

                       (2) งานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

                       (3) งานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

                       (4) งานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

                       (5) งานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบแผ่นดินไหว

               3) งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   (อสม.)

                       (1) งานให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น

                       (2) งานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)

                       (3) งานสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพประชาชน

                       (4) งานธุรการ / งานสารบรรณ

                       (5) งานรับส่งหนังสือภายในฝ่าย

                       (6) งานโต้ตอบหนังสือภายนอก / ภายใน

                       (7) งานจัดทำทะเบียนคุมหนังสือราชการ

                       (8) งานสรุปผลการดำเนินงานของฝ่าย

                       (9) งานประชุมของฝ่าย

                      (10) งานรวบรวมแผน/โครงการเพื่อขอจัดทำแผนงาน/งบประมาณประจำปี

               4) งานพัสดุ

                       (1) งานวางแผนและบริหารพัสดุของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                       (2) งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                       (3) งานจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                       (4) งานเสนอของบประมาณจัดหาวัสดุกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

               5) งานการเงิน

                       (1) งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการข้าราชการ / พนักงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                       (2) งานเบิกจ่ายค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)

                       (3) งานทะเบียนคุมและเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์