​​

วิสัยทัศน์ อบจ.
บริการสาธารณะทั่วถึง
ประชาชนมีสุข
เป็นสังคมคุณภาพ