4.  กองคลัง

      4.1  ฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่ดังนี้

             (1) งานเขียนเช็คจ่ายเงินทุกประเภท

             (2) งานตัดยอดเงินรายได้และรายงานการเงิน

             (3) งานเบิกจ่ายหลักประกันซอง

             (4) งานนำเงินฝากธนาคารและรับ/คืนเงินจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

             (5) งานวางแผนการจ่ายเงิน

             (6) งานจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

             (7) งานกันเงิน

             (8) งานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน กองคลัง

             (9) งานตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของข้าราชการพนักงานจ้างและเงินบำเหน็จบำนาญ

             (10) งานเงินกู้ฉุกเฉินเงินกู้สามัญและสวัสดิการ   อื่น ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการและสถาบันการเงิน

             (11) งานเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อเบิกเงินฝากธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  การเกษตร

             (12) งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเป็น   ผู้มีอำนาจถอนเงินฝากธนาคาร

             (13) งานแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

             (14) งานแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน

             (15) งานออกเลขที่ฎีกาจ่ายตามงบประมาณและนอกงบประมาณ และจัดทำทะเบียนจ่ายเงิน อจ.8

             (16) งานขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

            (17) งานเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำบำเหน็จรายเดือนสังกัด อบจ.ชัยภูมิ(18) งานเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญประจำเดือน

             (19) งานเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

             (20) งานรายงานการดำรงชีวิตอยู่ของข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำบำเหน็จรายเดือน สังกัด อบจ.ชัยภูมิ

             (21) งานจัดทำทะเบียนคุม ทะเบียนประวัติ แฟ้มประวัติของข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำบำเหน็จรายเดือนสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

             (22) งานคุมเงินบำเหน็จบำนาญเงินงบประมาณและเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์

             (23) งานเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญให้แก่ทายาทของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำบำเหน็จรายเดือนสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

      4.2  ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่ดังนี้

             (1) งานจัดทำและประมวลผลงานทางบัญชี รายงานงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินงบแสดงผลการดำเนินงาน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและรายงานทางการเงินการบัญชีอื่น ๆ

             (2) งานตรวจสอบการประมวลผลทางบัญชีในระบบ e-laas

             (3) งานจัดทำเอกสารทางบัญชีทุกประเภท และทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ

              (4) งานควบคุมงบประมาณของทุกส่วนราชการในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ พร้อมจัดทำทะเบียนรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณจ่ายประจำ

             (5) งานวิเคราะห์และสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

             (6) งานควบคุมลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมสะสม และเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม

             (7) งานจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลัง

             (8) งานวางแผนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของกองคลัง

              (9) งานวางแผนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปีของ  กองคลัง

             (10) งานโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลง  คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองคลัง

             (11) งานวางแผนงานและจัดทำการควบคุมภายในของกองคลัง

             (12) งานนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)

             (13) งานถอนคืนหลักประกันสัญญา

             (14) งานควบคุมและตรวจจ่ายการถอนคืนหลักประกันสัญญา

             (15) งานควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน

             (16) งานควบคุมวันลาของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง

      4.3  ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้             มีหน้าที่ดังนี้

             1.งานพัฒนารายได้

                 (1) งานศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                 (2) งานศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางการจัดหารายได้จากการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบจ.ชัยภูมิ

                 (3) งานวางแผนและโครงสร้างในการพัฒนาหาแนวทางในการเพิ่มรายได้จากภาษีจัดสรรและรายได้ทุกประเภทของ อบจ.ชัยภูมิ

                 (4) งานจัดทำสถิติข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประมวลผลการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทและรายงานผลการจัดเก็บรายได้

                (5) งานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ทุกประเภท

                (6) งานประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอข้อมูลผู้ที่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.

                 (7) งานจัดทำแผนป้องกันการทุจริตของ กองคลัง

                (8) งานปรับปรุงหลักเกณฑ์ประเมินและกำหนดรายได้ของ อบจ.ชัยภูมิ

                 (9) งานกำหนดอัตราการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ชัยภูมิ

             2. งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

                  (1) งานจัดเก็บรายได้ของ อบจ. ทุกประเภท

                  (2) งานติดตามตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ของ อบจ.ชัยภูมิทุกประเภท

                  (3) งานเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภท

                  (4) งานแจ้งเตือนผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. รวมทั้งแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รถยนต์ชำระภาษีให้ตรงตามกำหนด

                  (5) งานจัดทำใบนำส่งเงินและใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินทุกประเภท

                   (6) งานรับเงินและตรวจสอบรายได้ในระบบ  E-LAAS

                  (7) งานจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินทุกประเภท

                   (8) งานจัดทำฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.

                   (9) งานตรวจสอบการเปิดให้บริการสถานการค้าน้ำมันและกิจการโรงแรมที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.

                  (10) งานประสานงานกับฝ่ายนิติการ   ในการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

                   (11) งานบำรุง อบจ.ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย

                   (12) งานออกให้บริการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่

                   (13) งานจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์

                   (14) งานเบิกจ่ายค่ารับรอง,ค่าน้ำดื่ม

                   (15) งานเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น

                   (16) งานเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

      4.4 ฝ่ายตรวจสอบ

             (1) งานวิเคราะห์ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายทุกกองราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

             (2) งานวิเคราะห์ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณรายจ่ายทุกกองราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

             (3) งานตรวจสอบฎีกาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

             (4) งานตรวจสอบเลขที่คุมสัญญาในระบบ    E-GP

             (5) งานตรวจรับฎีกาในระบบ E-LAAS

             (6) งานเก็บรักษาฎีกาที่เบิกจ่ายเงินแล้ว

             (7) งานรับฎีกาตามงบและนอกงบประมาณ

             (8) งานรับฎีกาตามงบประมาณและนอกงบประมาณ

             (9) งานค้นหาฎีกาและรับคืนฎีกาตามที่   หน่วยงานราชการที่เข้าตรวจสอบร้องขอ    เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และอื่นที่เกี่ยวข้อง

            (10) งานจัดทำทะเบียนคุมฎีกาตามงบประมาณ และนอกงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วของทุก ส่วนราชการในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

            (11) งานคุมทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

            (12) งานธุรการของฝ่าย

            (13) งานจัดทำฐานข้อมูลเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์

      4.5 ฝ่ายกิจการครูและข้าราชการถ่ายโอน      มีหน้าที่ดังนี้

             (1) งานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล  เพื่อกำหนดรายรับและรายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี(รายการ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำรับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อขอเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ใช้เบิกจ่ายในรอบระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ)

             (2) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนประจำปีและงบประมาณรายจ่ายของฝ่ายกิจการครู(เงินเดือนครู)

             (3) งานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินวิทยฐานะเงิน กบข. เงินค่าจ้างประจำ เงิน กสจ. เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าครองชีพ เงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง 

             (4) งานลงข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามฎีกาและการลงรายการหักทุกประเภท พร้อมสรุปรายรับรายจ่าย พร้อมจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินตามฎีกาและรายการจัดทำเช็ค พร้อมโอนเงินคงเหลือ  เข้าบัญชีในแต่ละเดือน

            (5) งานนำส่งเงิน กบข. ของข้าราชการครู พร้อมงานขอรับเงินคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญตอนข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ

            (6) งานจัดทำสลิปรายการหักต่าง ๆ พร้อมลงแผนเงินเดือนในแต่ละเดือน

            (7) งานจัดทำหนังสือตัดโอนเงินเดือนข้าราชการครูโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น

            (8) งานควบคุมและตรวจสอบการเก็บข้อมูลสรุปเงินเดือนเพื่อประมวลผล พร้อมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของข้าราชการครูลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดอบจ.ชัยภูมิ รวมทั้งตรวจสอบการจัดทำรายงานเพื่อนำส่งสรรพากรพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

            (9) งานจัดทำใบนำส่งอายัดบังคับคดีส่งสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ

           (10) งานกู้โครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการสำหรับข้าราชการครู

           (11) งานตรวจสอบการจัดทำรายงานประมาณการตามแบบ สบศ.4 งานเบิกสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร และ แบบ สบศ.5 งานเบิกสวัสดิการค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำเพื่อรับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ให้เพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายในแต่ละปี

           (12) งานตรวจสอบและพิจารณาการให้สิทธิด้านการรักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิร่วมมีสิทธิด้านการรักษาพยาบาลด้านอื่น เช่น สิทธิประกันสังคมหรือสิทธิจากกรมบัญชีกลางอยู่แล้ว

          (13) งานสแกนใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่ ข้าราชการครูได้สำรองจ่ายไปก่อนเพื่อขอให้ สปสช.อนุมัติ

          (14) งานจัดทำทะเบียนคุมประวัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการ อบจ.และข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

          (15)  งานเบิกสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆของข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย  ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน  ค่ารักษาพยาบาล

          (16) งานจัดทำฎีกาเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ เช่น  ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษาบุตร             ค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการ ข้าราชการครู

          (17) งานเบิกจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการอื่น สำหรับบุคลากรถ่ายโอน(ข้าราชการถ่ายโอนจาก ร.พ.ช. กรมโยธา กรมทรัพยากรธรรมชาติ)

          (18) งานจัดทำแบบประมาณการเพื่อขอรับเงินจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่น เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

          (19) งานจัดทำฎีกาเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง เงินสวัสดิการอื่นของข้าราชการถ่ายโอน

          (20) งานสรุปรายรับรายจ่าย พร้อมจัดทำบันทึกขออนุมัติเงินตามฎีกาและรายการ

จัดทำเช็คพร้อมโอนเงินคงเหลือเข้าบัญชีให้ข้าราชการถ่ายโอน

          (21) งานยืมเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง เงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษาบุตร กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ไม่ทันในแต่ละไตรมาส

         (22) งานควบคุม ดูแลและตรวจสอบการเก็บข้อมูลสรุปเงินได้เพื่อประมวลผลพร้อมออกหนังสือรับรองภาษีหัก  ณ  ที่จ่ายของข้าราชการถ่ายโอน รวมทั้งตรวจสอบการจัดทำรายงานเพื่อนำส่งสรรพากรพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

         (23) งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภค