6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    มีหน้าที่ดังนี้

      6.1  ฝ่ายบริหารการศึกษา

               1) งานธุรการ

                    (1) งานรับ-ส่งหนังสือ

                    (2) งานโต้ตอบหนังสือภายในและภายนอก

                    (3) งานจัดทำทะเบียนคุมหนังสือ

                    (4) งานจัดทำแผนงานโครงการเพื่อจัดทำแผนของบประมาณ

                    (5) งานประชุมประจำเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา

                    (6) งานรายงานผลการดำเนินงาน

                    (7) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

              2) งานการศึกษา

                    (1) งานจัดตั้ง ควบคุมดูแลโรงเรียนการศึกษา

                    (2) งานจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน

                    (3) งานจัดทำงบประมาณและจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษา

                    (4) งานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

                    (5) งานส่งเสริมการจัดหาอาหารเสริม     แก่นักเรียน

                    (6) งานจัดทำสถิติครู-นักเรียน

                    (7) งานจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

                    (8) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

              3) งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                    (1) งานส่งเสริม สนับสนุนและประสานการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                    (2) งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

                    (3) งานส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

                    (4) การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                    (5) งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในสถานศึกษา

                    (6) งานส่งเสริมการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน

                    (7) งานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำ/ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

                    (8) งานระดมทรัพยากรและกองทุนเพื่อ การศึกษา

                    (9) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

              4) งานกิจการนักเรียน

                    (1) งานส่งเสริม สนับสนุน งานพัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                    (2) งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนผู้เรียน

                    (3) งานส่งเสริม สนับสนุนการพิทักษ์สิทธิ์เด็กและเยาวชนส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน

                    (4) งานส่งเสริม พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

                    (5) งานส่งเสริมงานอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน

                    (6) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

              5) งานการศึกษาพิเศษ

                    (1) งานรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและประสานการจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

                    (2) งานประสานส่งเสริมและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

                    (3) งานประสานส่งเสริมและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและ  ผู้ด้อยโอกาสจัดระบบสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก

                    (4) งานดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนทุนการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

                    (5) งานส่งเสริมการศึกษาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

                    (6) งานส่งเสริมสื่อการเรียน การสอน สำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

                    (7) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

               6) งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                    (1) งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                    (2) งานส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                    (3) งานส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาให้สามารถเข้ามา  มีบทบาทในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                    (4) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

              7) งานการศึกษานอกระบบ

                    (1) งานสำรวจ รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ

                    (2) งานศึกษานอกเหนือจากการศึกษาพื้นฐาน

                    (3) งานจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบ

                    (4) งานเทียบโอนการศึกษา/งานเทียบระดับการศึกษา

                    (5) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

              8) งานพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

                    (1) งานกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระสอดคล้องกับ นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ

                    (2) งานจัดโครงสร้างองค์กรภายในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรองรับการบริหารจัดการศึกษา บริหารจัดการโดยบุคลากรวิชาชีพและมีจำนวนบุคลากรเพียงพอ

                    (3) งานจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นมาตรฐานเดียวกับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐ

                    (4) งานจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

                    (5) งานทำงานคณะกรรมการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

              9) งานสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

                    (1) งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

                    (2) งานเบิกหักผลักส่งงบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

                    (3) งานแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  15  ปี

                    (4) งานเบิกหักผลักส่งงบประมาณสำหรับการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ แก่โรงเรียน

                    (5) งานตรวจติดตาม กำกับดูแลโครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  15  ปี

             10) งานสารสนเทศโรงเรียน

                    (1) งานจัดทำฐานข้อมูลนักเรียน

                    (2) งานจัดทำ พัฒนาเว็บไซด์กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

                    (3) งานจัดทำเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการและประชาสัมพันธ์โรงเรียนและงานการศึกษา อบจ.ชัยภูมิ

                    (4) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

      6.2  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่

              1) งานธุรการ 

                    (1) งานรับส่งหนังสือของของฝ่ายฯและกองการศึกษาฯ

                    (2) งานโต้ตอบหนังสือภายในและภายนอก

                    (3) งานจัดทำทะเบียนคุมหนังสือ

                    (4) งานประชุมของฝ่ายและกองการศึกษาฯ

                    (5) งานจัดทำโครงการเพื่อจัดทำแผนของบประมาณประจำปี

              2) งานการศึกษาตามอัธยาศัย

                    (1) งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชน

                    (2) งานจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้

                    (3) งานจัดการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ ประชาชนเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้   เรียนรู้ตลอดชีวิต

                    (4) งานจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

                    (5) งานควบคุมวันลาบุคลากรของฝ่าย

                    (6) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

              3) งานจัดทำแผนการศึกษา

                    (1) งานศึกษา วิเคราะห์ ประสานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงานการศึกษา

                    (2) งานศึกษา วิเคราะห์ ประสานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา แผนการพัฒนาการศึกษาสามปีและแผนปฏิบัติการประจำปี

                    (3) งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

                    (4) งานประสานหน่วยงานภายใน นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย

                    (5) งานปฏิบัติงานคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

                     (6) งานส่งเสริมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษา

                     (7) งานประสานหน่วยงานผู้กำหนดนโยบาย เพื่อการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ

                     (8) งานวางแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด

                    (9) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

              4)  งานงบประมาณ

                    (1) งานจัดทำงบประมาณข้อมูลการบริหารจัดการงบประมาณ ควบคุมเงินงบประมาณ

                    (2) งานจัดทำงบประมาณกองการศึกษา

                    (3) งานขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณกองการศึกษา

                    (4) งานขอรับงบประมาณ ประสานงานและขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับงบประมาณด้านการศึกษา

                    (5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

              5) งานติดตามและประเมินผล

                    (1) งานเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลรวบรวมผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายในกองการศึกษา

                    (2) งานประสานการรายงานผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อผู้บังคับบัญชา

                    (3) งานสรุปรายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลแผนสะท้อนผลการดำเนินงานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผลลัพธ์และผลผลิต กลับไปสู่กระบวนการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์พัฒนากระบวนการปรับปรุงหรือขยายผลการดำเนินการ

                    (4) งานติดตามผลการดำเนินกิจกรรม /โครงการของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บริหาร

                    (5) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาp

              6) งานการเงิน

                    (1) งานขออนุมัติเบิกจ่ายงบตั้งจ่าย

                    (2) งานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือน เงินตกเบิก เงินอื่นใดด้านเงินเดือน

                    (3) งานตัดยอดเงินรอเบิกจ่าย

                    (4) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

                    (5) งานวางฎีกาเบิกจ่ายเงินและส่งใช้เงินยืมต่าง ๆ

                    (6) งานจัดทำแผนงานและงบประมาณ

                    (7) งานจัดทำรายการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

                    (8) งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของกอง

                    (9) งานจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินโดยลงระบบ  e-laas

                    (10) งานบริการ และจัดทำทะเบียนคุม     การเบิกจ่ายงบประมาณ กองการศึกษา

                    (11) งานจัดเตรียมข้อมูล ดูแลการเบิกจ่าย สำหรับนักเรียนทุนการศึกษาของ อบจ.

                    (12) งานโต้ตอบเกี่ยวกับการเงิน

                    (13) งานบัญชี ในหน้าที่รับผิดชอบ

                    (14) งานตรวจสอบเอกสารขอเบิกจ่ายเงิน  ต่าง ๆ สถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                    (15) งานรวบรวมเอกสารสำหรับจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายโครงการที่ขอรับการอุดหนุนและเอกสารสำหรับการส่งใช้เงินยืมทดรอง

                    (16) งานรวบรวม จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน   กองการศึกษาฯ รวมถึงโรงเรียนในสังกัด

                    (17) งานวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน ส่งใช้เงินยืม  ต่าง ๆ ของกองการศึกษา(18) งานจัดทำคำขออนุมัติเดินทางไปราชการ ติดตามผลดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้มีการชดใช้เงินหรือทรัพย์สินคืนให้แก่ทางราชการของบุคลากรกองการศึกษา

                    (19) งานจัดทำทะเบียนรายงานทางการเงินและบัญชี

                    (20) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

              7) งานส่งเสริมศาสนา

                    (1) งานส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

                    (2) งานส่งเสริมการพัฒนาผู้ถ่ายทอดทาง ศาสนา

                    (3) งานการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของศาสนา

                    (4) งานส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

                    (5) งานพิธีการ รัฐพิธี พิธีกรรมทางศาสนา

                    (6) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

              8) งานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    (1) งานจัดงานประเพณีท้องถิ่น  งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

                    (2) งานจัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

                    (3) งานจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย

                    (4) งานรวบรวมข้อมูล ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้างานส่งเสริมงานวิจัย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

                    (5) งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

              9) งานศูนย์วัฒนธรรม

                    (1) งานจัดทำแผนปฏิบัติงานส่งเสริม วัฒนธรรมร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมอำเภอและจังหวัด

                    (2) งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมอำเภอและจังหวัด

                    (3) งานส่งเสริมการรวบรวม สถิติ ข้อมูลวัฒนธรรม ของศูนย์วัฒนธรรมอำเภอและจังหวัด

                    (4) งานประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม

                    (5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

              10) งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา

                    (1) งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง       วิชาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                    (2) งานจัดห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ และเครือ ข่ายทางการศึกษา

                    (3) งานสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้และ บริการ เอกสาร สิ่งพิมพ์เพื่อประโยชน์ของประชาชน

                    (4) งานจัดทำห้องสมุด เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

                    (5) งานสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

                    (6) งานตรวจสอบหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากเว็บไซด์

                    (7) งานพัฒนาระบบสารสนเทศงานโรงเรียน

                    (8) งานจัดระบบฐานข้อมูลของกองการศึกษาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบ ฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                   (9) งานจัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                   (10) งานนำเสนอ เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและ  ประชาสัมพันธ์

               11) งานควบคุมภายใน 

                    (1) งานแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายใน

                    (2) งานวิเคราะห์ พัฒนาและวางระบบ   ควบคุมภายใน

                    (3) งานติดตามประเมินผลระบบควบคุม ภายใน

                    (4) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

      6.3 ฝ่ายส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเยาวชน

              1) งานธุรการฝ่าย

                    (1) งานรับ-ส่งหนังสือภายในฝ่าย

                    (2) งานโต้ตอบหนังสือภายในและภายนอก

                    (3) งานจัดทำทะเบียนคุมหนังสือภายใน

                    (4) รายงานผลการดำเนินงานของฝ่าย

                    (5) งานประชุมของฝ่าย

                    (6) งานรวบรวมแผนโครงการเพื่อจัดทำแผนของบประมาณประจำปี

                    (7) งานรวบรวมเอกสารสำหรับจัดทำฎีกาเบิกจ่ายโครงการที่ขอรับการอุดหนุนและเอกสารสำหรับการส่งใช้เงินยืม

                    (8) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

              2) งานนันทนาการและกิจกรรมเยาวชน

                    (1) งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้เด็กเยาวชนและประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้น ๆ

                    (2) งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการให้ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งกลุ่มพิเศษและผู้ด้อยโอกาสมีกิจกรรมร่วมกัน

                    (3) งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น

                    (4) งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ การสร้างท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นท้องถิ่นที่ประชากรมีความสุข จัดศูนย์การเรียนรู้ของท้องถิ่น มีศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลาย

                    (5) งานจัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมเยาวชนเพื่อป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์

                    (6) งานบริการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชน

                    (7) งานจัดกีฬาการออกกำลังกายให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเป็นประจำเพื่อส่งเสริมสุขภาพสมรรถภาพ

                    (8) งานจัดกิจกรรมเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

                    (9) งานส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติให้มีคุณธรรม ระเบียบวินัย

                    (10) งานจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมการส่งเสริมเด็กเยาวชนที่มีคุณธรรมดีเด่นเป็นแบบอย่างแก่เด็กเยาวชนอื่น จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก สาธารณะ

                    (11) งานส่งเสริมเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

                    (12) งานลาศึกษาต่อของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                    (13) งานขออนุญาตศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

                    (14) งานมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

                    (15) งานควบคุมวันลาต่าง ๆ

                    (16) งานประเมินวิทยฐานะ

                    (17) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

              3) งานประชาสัมพันธ์การศึกษา

                     (1) งานจัดทำแผนประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของกองการศึกษาและสถานศึกษา(2) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาตามแนวทางที่กำหนด

                     (3) งานติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์การทำงาน

                     (4) งานประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนศึกษาสถานศึกษาในสังกัด

                     (5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

              4) งานพัสดุ

                    (1) งานวางแผนจัดหาพัสดุ

                    (2) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  เพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ

                 (3) งานเสนอของบประมาณจัดหาพัสดุ

                 (4) งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์

                   (5) งานตรวจสอบพัสดุคงเหลือ

                (6) งานควบคุมการใช้รถยนต์

                   (7) งานจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติ  งบประมาณ

                (8) งานจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์

                (9) งานจัดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

                   (10) งานจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ตามโครงการ

                   (11) งานขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตาม ข้อบัญญัติ

                   (12) งานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ  งานจ้าง

                (13) งานตัดยอดเงินงบประมาณ

                (14) งานวางฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง

                   (15) งานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

              5)  งานทรัพย์สิน

                    (1) งานซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน

                 (2) งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์

                    (3) งานขออนุมัติซ่อมแซมพัสดุและทรัพย์สิน

                    (4) งานส่งซ่อมพัสดุและทรัพย์สิน

                    (5) งานจัดทำฎีกาซ่อมแซมทรัพย์สิน

                 (6) งานตัดยอดเงินงบประมาณ

                 (7) งานวางฎีกาซ่อมแซมทรัพย์สิน

                 (8) งานเบิกจ่ายสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

                 (9) งานประสานปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

                    (10) งานตัดยอด/จัดทำฎีกา/วางฎีกา สั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

     6.5  หน่วยศึกษานิเทศก์

              1) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

                    (1) งานนิเทศทางการศึกษา

                    (2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา

                    (3) งานพัฒนานวัตกรรมการนิเทศที่เน้นการนิเทศตามกลุ่มสาระหรือสาขาที่รับผิดชอบ

                    (4) งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการศึกษา

                    (5) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

              2) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้

                    (1) งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                    (2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการเรียนรู้

                    (3) งานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

                    (4) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

              3) งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

                    (1) งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                    (2) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

                    (3) งานประสานงานการประกันคุณภาพภาย ในและภายนอกสถานศึกษา

                    (4) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

                    (5) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

              4) งานวัดและประเมินผลทางการศึกษา

                    (1) งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา

                    (2) งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา

                   (3) งานทดสอบทางการศึกษา

                   (4) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

                   (5) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

              5) งานธุรการหน่วยศึกษานิเทศก์

                    (1) งานวางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   (2) งานออกแบบระบบงานสารบรรณ การเงิน และพัสดุ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ การเงิน และพัสดุของ อบจ.ชัยภูมิ

                   (3) งานดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในหน่วยศึกษานิเทศก์

                   (4) งานประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในกองการศึกษาฯ  สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานธุรการและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานหน่วยศึกษานิเทศก์

                    (5) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย