6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
          6.1  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน  มีหน้าที่ดังนี้
                    (1) งานนโยบายและแผนงาน  
                         1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผนของ อบจ.ชัยภูมิ
                         2. งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
                         3. งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบจ.ชัยภูมิ
                         4. งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/เพิ่มเติม ของ อบจ.ชัยภูมิ
                         5. งานจัดทำแผนดำเนินงาน
                         6. งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนดำเนินงาน
                         7. งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                         8. งานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
                         9. งานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
                         10. งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
                         11. งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
                         12. งานจัดทำระบบข้อมูล อบจ.ชัยภูมิ
                         13. งานธุรการของฝ่ายนโยบายและแผนงาน
                         14. งานขออนุมัติดำเนินการโครงการการเบิกจ่ายเงินและการพัสดุของฝ่าย
                         15. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
                    (2) งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
                         1. งานวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
                         2. งานศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูล
                         3. งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัดและงานจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
                         4. งานแนะนำ ส่งเสริม อบรมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
                         5. งานศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น (GIS)
                         6. งานจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
                         7. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของอบจ.ชัยภูมิ
                         8. งานบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                         9. งานระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  INFO 
                         10. งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมิน อปท. E-plan
                         11. งานบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง  ele 
                         12. งานดูแลระบบอินเตอร์เน็ตของ อบจ.ชัยภูมิ
                         13. งานดูแลรักษาและพัฒนาระบบริการไฟล์ผ่าน        QR CODE
                         14. งานดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(SERVER)
                         15. งานดูแลสัญญาณอินเตอร์เน็ตเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อบจ.ชัยภูมิ
                         16. งานดูแลระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของอบจ.ชัยภูมิ
                         17. งานจัดผังเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการภายใน อบจ.ชัยภูมิ
                         18. งานทำข้อมูลสำหรับเผยแพร่ในเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของ อบจ.ชัยภูมิ
                         19. งานจัดทำผังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Network  Diagram)  ของ อบจ.ชัยภูมิ
                         20. งานสืบค้นระเบียบกฎหมาย หนังสือเวียนต่างๆของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
                         21. งานจัดการระบบฐานข้อมูลการถ่ายโอนถนน
                         22. งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ อบจ.ชัยภูมิ
                         23. งานประชาสัมพันธ์องค์กรและติดต่อประสานงาน
                         24. งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่วิชาการ
                         25. งานจัดทำวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
                         26. งานจัดทำรายการวิทยุประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.ชัยภูมิ*
                         27. งานให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานและโปรแกรมอื่นๆ
                         28. งานขออนุมัติดำเนินการโครงการ การเบิกจ่ายเงินและการพัสดุของฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
                         29. งานจัดทำฎีกาเงินเดือน เงินตกเบิกข้าราชการและ
                         30.งานระบบควบคุมวัสดุของฝ่ายนโยบายและแผน
                         31. งานธุรการของฝ่ายนโยบายและแผน
                         32. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายค่าตอบแทน เงินตกเบิกของพนักงานจ้าง
 
                    (3) งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ดังนี้
                         1. งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบจ.ชัยภูมิ
                         2. งานบริการข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลทางวิชา
                         3. งานจัดทำวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
                         4. งานจัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ อบจ.ชัยภูมิ
                         5. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
          6.2  ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้  มีหน้าที่ดังนี้
                  1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
                  2. งานรวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของอบจ.ชัยภูมิ
                  3. งานการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนในฐานะหน่วยรับงบประมาณ
                  4. งานการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
                  5. งานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณของส่วนราชการในสังกัดอบจ.ชัยภูมิ
                  6. งานตรวจสอบ ควบคุมงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดอบจ.ชัยภูมิ
                  7. งานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
                  8. งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ
                  9. งานเกี่ยวกับการขอใช้จ่ายเงินสะสม
                  10. งานโครงการเงินอุดหนุน
                  11. งานเบิกจ่ายเงินตามระเบียบพัสดุของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
                  12. งานควบคุมวัสดุของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
                  13. งานธุรการ-งานสารบรรณภายในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
                  14. งานตรวจสอบจัดทำทะเบียนคุมวันลาของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
                  15. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
          6.3 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ดังนี้
                 1. งานติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ แผนพัฒนา อบจ.ชัยภูมิ
                 2. งานติดตามประเมินผลโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                 3. งานติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนทุกประเภท
                 4. งานขออนุมัติผู้บริหารเพื่อดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีในการมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
                 5. งานประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ชัยภูมิ
                 6. งานจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะติดตามประเมินผล
                 7. งานจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล
                 8. งานรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ชัยภูมิ
                 9. งานจัดทำแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บข้อมูลโครงการตามข้อบัญญัติของ อบจ.ชัยภูมิ และเงินอุดหนุนทุกประเภท
                 10. งานเก็บข้อมูลภาคสนามตามโครงการตามข้อบัญญัติและเงินอุดหนุนทุกประเภท
                 11. งานรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ  อบจ.ชัยภูมิ
                 12. งานรายงานผลการติดตามและประเมินผลการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
                 13. งานจัดวางระบบควบคุมภายใน
                 14. งานทรัพย์สินกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
                 15. งานจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
                 16. งานบำรุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ      กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
                 17. งานธุรการของฝ่าย
                 18. งานขออนุมัติดำเนินการโครงการการเบิกจ่ายเงิน และการพัสดุของฝ่าย
                 19. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
                 10. งานเก็บข้อมูลภาคสนามตามโครงการตามข้อบัญญัติและเงินอุดหนุนทุกประเภท
                 11. งานรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ อบจ.ชัยภูมิ
                 12. งานรายงานผลการติดตามและประเมินผลการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
                 13. งานจัดวางระบบควบคุมภายใน
                 14. งานทรัพย์สินกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
                 15. งานจัดทำทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
                 16. งานบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์
                 17. งานธุรการของฝ่าย
                 18. งานขออนุมัติดำเนินการโครงการการเบิกจ่ายเงิน และการพัสดุของฝ่าย
                 19. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย