2. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

          2.1  ฝ่ายกิจการสภา  มีหน้าที่ดังนี้

                    (1) งานเลขานุการผู้บริหาร

                              1. งานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

                              2. งานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

                              3. งานการประชุมคณะกรรมการของคณะ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

                              4. งานจัดทำระเบียบวาระการประชุม งานจัดทำรายงานการประชุม งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

                              5. งานทะเบียนประวัติคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

                              6. งานสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

                              7. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ         

                    (2) งานกิจการสภา

                              1. งานจัดทำทะเบียนประวัติ สิทธิสวัสดิการ ของสมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ

                              2.งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ

                             3. งานบริหารงานบุคคลในกองกิจการสภา

                             4. งานออกหนังสือรับรอง

                             5. งานจัดทำทะเบียนและงานสารบรรณของสำนักงานเลขานุการฯ อบจ.ชัยภูมิ

                             6. งานขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์สมาชิกสภาอบจ.ชัยภูมิ

                             7. งานขออนุญาตไปราชการนอกเขตจังหวัด

                             8. งานจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

                             9. งานจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานและเผยแพร่โดยระบบสารสนเทศ

                            10. งานการเงินและงบประมาณ

                            11. งานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ

                           12. งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติของสำนักงานเลขานุการฯ อบจ.ชัยภูมิ

                           13. งานจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนระบบ e-laas

                           14. งานรายงานและเบิกจ่ายตามโครงการเพื่อส่งใช้เงินยืมตามข้อบัญญัติทุกประเภท

                           15. งานจัดทำแผนและงบประมาณ

                           16 งานควบคุมงบประมาณตามข้อบัญญัติ

                           17. งานจัดทำรายงานโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

                           18. งานจัดทำแผนและรายงานเกี่ยวกับการเงิน

                            19 งานพัสดุและทรัพย์สิน

                            20. งานวางแผนจัดหาพัสดุ

                            21. งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ

                            22. งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุครุภัณฑ์ ตามข้อบัญญัติทุกประเภท

                            23. งานขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามข้อบัญญัติ

                            24. งานจัดทำทะเบียนและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกประเภท

                            25. งานขออนุมัติใช้รถยนต์และควบคุมการใช้วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

                            26. งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน

                            27. งานตรวจสอบและรายงานทรัพย์สินประจำปี

          2.2.  ฝ่ายการประชุม  มีหน้าที่ดังนี้

                            1. งานจัดทำข้อบังคับการประชุมสภาฯ

                            2. งานรับญัตติ ข้อสอบถามและกระทู้ถาม ของสมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ

                            3. งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาฯ

                            4. งานประกาศเปิด ปิด การประชุมสภาฯ

                            5. งานจัดทำรายการและบันทึกรายงานการประชุมและแจ้งมติการประชุมสภาฯ

                            6. งานจัดทำข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการสภาคณะต่าง ๆ

                            7. งานจัดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ

                            8. งานประสานงานการประชุม

                            9. งานจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ

                           10.  งานแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการต่างๆ

                           11.  งานจัดทำสถิติข้อมูลการประชุมสภาและคณะกรรมการสภาคณะต่าง ๆ

                           12.  งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาฯและคณะกรรมการของสภาฯ

                           13.  งานจัดทำงานเลขานุการสภา ประธานสภาและรองประธานสภาฯ

                           14.  งานจัดทำทะเบียนกลางของสภาฯ              

          2.3  ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีหน้าที่ดังนี้

                           1. งานเกี่ยวกับการทำประชาพิจารณ์

                            2. งานปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และ พรบ. ออกเสียงประชามติ

                            3. งานบริการด้านมวลชนสัมพันธ์

                            4. งานจัดทำประชาคมหมู่บ้านและประสานงานประชาคม

                            5. งานแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของ อบจ.ชัยภูมิ

                            6. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ปปช. ของสมาชิกสภาฯ

                            7. งานประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

                            8. งานติดตามคดีของสมาชิกสภาท้องถิ่น